xD Twin Basic - Single Project
250.00 € 250.00 € 250.0 EUR
xD Twin BIM - Single Project
800.00 € 800.00 € 800.0 EUR
xD Twin Advanced - Single Project
1,200.00 € 1,200.00 € 1200.0 EUR
xD Twin Basic - Multiple Projects
1,000.00 € 1,000.00 € 1000.0 EUR
xD Twin BIM - Multiple Projects
2,400.00 € 2,400.00 € 2400.0 EUR
xD Twin Advanced - Multiple Projects
3,600.00 € 3,600.00 € 3600.0 EUR
xD Twin Storage 1Gt
250.00 € 250.00 € 250.0 EUR
xD Twin Storage 5Gt
1,000.00 € 1,000.00 € 1000.0 EUR
xD Twin Storage 10Gt
1,500.00 € 1,500.00 € 1500.0 EUR